PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH XUYÊN
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,981 205 45 81 37 23 2 2 1,180,395
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 22 5,231 226 0 94 19 5 4 5 958,257
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 151 7,900 527 0 159 76 7 3 2 2,273,750
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 3 17 1,110,719
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,258 46 16 116 102 4 6 7 1,045,694
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 32 9,358 605 66 326 64 33 4 43 1,816,692
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,192 301 5 13 57 5 3 42 1,799,332
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 63 6 15 18 4 4 17 1,001,481
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 37 6,716 74 3 11 91 5 4 33 1,062,486
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 67 4,357 114 8 108 7 4 1 1 1,015,364
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 119 5,547 489 20 310 56 41 2 23 2,122,245
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,093 186 15 59 124 4 1 13 1,246,646
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,725 474 6 79 133 207 2 21 2,538,290
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,504 46 23 91 176 4 4 19 1,261,344
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 1 10 548,939
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 69 6,406 5 141 588 4 4 1 1 815,129
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 298 9,736 472 35 462 86 7 5 60 1,397,059
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 882 6,467 730 83 1,463 202 32 1 44 2,303,138
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,314 1,109 919 2,245 259 40 6 3 13,793,420
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,846 13 12 13 76 16 2 9 3,763,979
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 70 7,155 12 8 6 71 3 1 7 3,664,678
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 51 7,064 100 0 31 62 6 1 5 3,679,895
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 88 7,880 79 9 183 72 48 6 12 4,022,690
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 108 6,517 44 5 23 70 5 3 4 3,685,960
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 43 9,839 231 24 21 49 3 1 1 3,944,330
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 1 11 3,988,734
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,032 36 4 20 70 3 96 5 3,695,362
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 229 7,844 105 6 16 94 26 1 8 3,807,455
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 62 8,049 133 10 11 75 12 1 21 3,833,684
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 85 7,854 117 0 2 80 3 1 1 3,806,819
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 82 9,100 31 5 12 70 3 1 1 3,722,947
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 196 8,164 241 108 428 133 3 1 16 4,131,454
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 145 6,409 42 8 21 70 5 3 10 4,699,560
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 84 5,775 35 5 20 88 28 3 5 3,601,057
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 156 7,603 285 447 1,728 209 51 2 5 613,192
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,749 21 7 20 70 3 2 8 3,768,992
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 156 7,509 43 7 25 181 8 2 5 3,677,888
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 1 146,707
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 3 1 132,424
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 1 121,927
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 105,046
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 1 1 127,533
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 1 141,634
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 1 1 142,785
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 1 122,879
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 3 121,446
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 3 134,488
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 3 165,129
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 10 0 18 8 50 0 6 48 5 138,311
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 2 1 122,965
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 142,890
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 1 143,378
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 1 140,569
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 127,898
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 2 123,371
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 1 134,941
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 3 117,431
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 1 119,665
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 2 120,206
   Tổng số5,250274,7547,7982,1869,0663,184810257534108,292,679